Ang isang Panata ay isang Pangako o sa Ingles ay isang ‘vow’. At tuwing nagsasabi ng panata ang isang tao, ang ibig lang sabihin nito ay nangangako ka sa isang tao o sa isang grupo na tutuparin mo ang anumang ipinangako mo.

Isa po sa karangalan ng pagiging Pilipino ang bigkasin ang Panatang Makabayan. Ang mga mag-aaral sa Xavier University High School ay lubos na ipinagmamalaki ang Pilipinas at ipinararangal ang pagbigkas ng Panatang Makabayan

Panatang Makabayan (Oath of Allegiance)

Iniibig ko ang Pilipinas

Aking Lupang Sinilangan

Tahanan ng aking lahi

Kinukupkop ako at tinutulungan

Maging malakas, masipag at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas

Diringin Ko ang  payo ng aking mga magulang

Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.

Tutuparin ko ang tungkulin

Ng mamamayang makabayan

Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal

Ng buong Katapatan.

Inaalay ko ang aking buhay

Pangarap, Pagsisikap

Sa Bansang Pilipinas.

 

Advertisements